Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Biking Benelux, georganiseerd door MRGreizen BV

DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: een door MRGreizen BV, handelend onder Biking Benelux georganiseerde wandeltocht, mountainbiketocht, racefietstocht of enig ander evenement dat boekbaar is via de website Biking Benelux.nl.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Biking Benelux organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven door de Hoofdboeker voor deelname aan een van de op de website boekbare evenementen.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. De overeenkomst komt tot stand middels inschrijving van de Deelnemer op de website Biking Benelux.nl
 4. Organisator: de rechtspersoon (in dezen MRGreizen BV, handelend onder Biking Benelux) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 5. Hoofdboeker: de hoofdboeker is diegene die de reservering gemaakt heeft voor een aantal deelnemers. De hoofdboeker hoeft zelf geen deelnemer te zijn. De hoofdboeker verplicht zich d.m.v. het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, deze voorwaarden aan alle deelnemers duidelijk kenbaar te maken vóór aanvang van het evenement
 6. Annuleringsvoorwaarden: de condities welke gelden indien één of meerder deelnemers wensen af te zien van deelname.
 7. GPS bestanden: de routes die door Organisator beschikbaar worden gesteld in digitale vorm en waarmee genavigeerd kan worden middels apparatuur met navigeermogelijkheden.
 8. Reserveringswaarde: De totaalsom, zoals vermeld op de bevestiging, inclusief eventuele extra nachten en / of diners

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL2: DEELNAME

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan

2.2. Nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn de Annuleringsvoorwaarden van toepassing en zijn deze van kracht.

2.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

2.4. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, en routes van het Evenement wijzigen.

2.5. In het onwaarschijnlijke geval dat de Organisator vanwege uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluit of moet besluiten, het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of aan te passen (denk bijvoorbeeld aan terrorisme dreiging, pandemie, extreme weersomstandigheden, bosbrand,  etc.),  ontstaat geen recht op vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en in relatie tot het Evenement.
In zulk geval heeft de individuele Deelnemer recht op:
-ofwel een tegoedbon t.w.v. de Reserveringswaarde, die ingewisseld kan worden tot en met het kalenderjaar daarop volgend. De waarde van de tegoedbon is gelijk aan de initiële geldelijke waarde van het oorspronkelijk geboekte programma.
-ofwel 50% van de waarde van het gereserveerde (Reserveringswaarde). Het bedrag zal terugbetaald worden aan de Hoofdboeker

2.6.De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouders/verzorgers te hebben om deel te nemen.

2.7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat delen van de routes bestaan uit verharde en/of onverharde ondergrond. De tracks / routes / tochten over de verharde en-of onverharde ondergrond kunnen gevaarlijke passages, zoals uitgesleten onverharde wegen, trappen, steenachtige ondergronden, gladde “weg”gedeelte, lastige afdalingen, gevaarlijke verkeerssituaties en dergelijke bevatten. Valpartijen, botspartijen en dergelijke, met ernstige gevolgen zijn niet uit te sluiten. Bij bijvoorbeeld onoplettendheid, onheil van buitenaf, door toedoen van derde(n), roekeloos rijgedrag of pech etc. kunnen er ongevallen gebeuren met zeer ernstige lichamelijke gevolgen, in het ergste geval met de dood tot gevolg.

3.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolgen van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.5. Deelnemer vrijwaart de Organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

3.6. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

Deelnemer verklaart onderstaande opsomming “ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” te begrijpen en te respecteren:

“ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” voor Deelnemer die deelneemt aan een fiets Evenement:
a. Deelnemers aan het programma Biking Benelux dienen getraind, gezond en fit te zijn om een veilige voltrekking van de Biking Benelux te kunnen waarborgen
b. Je zult als fietser onder ALLE omstandigheden je snelheid en je fiets moeten kunnen beheersen.
c. Draag altijd een helm tijdens het fietsen
d. Op elk deel van de route kun je tegenliggers, wandelaars, honden en eventueel dieren als bijvoorbeeld dassen, reeen, vossen of koeien aantreffen.
e.  Er is altijd kans op omgewaaide bomen, erosiesleuven, losliggende takken, dikke keien en gladde ondergrond.
f. Het is niet toegestaan om het programma individueel te (ver)volgen (m.u.v. lades Only). Indien bij een duo-team 1 persoon afhaakt, eindigt hiermee automatisch de deelname van de andere persoon, tenzij hij/zij aansluiting krijgt bij een andere groep deelnemers. In dit geval dient de organisatie van de Biking Benelux hiervan op de hoogte te worden gesteld.
g.  Houd een ruime afstand van elkaar, zodanig dat je tijdig kunt reageren op gevaarlijke situaties.
h. Passeer draaipoortjes en andere weide doorgangen als voetganger. Ga er nooit langs, daar er een slecht zichtbare draad kan zijn gespannen. Dus altijd met je fiets in de hand door het draaipoortje c.q. andere weide-ingang of doorgang
i. Houd je te allen tijde aan de Verkeersregels!
j. Nader wandelaars langzaam, veilig en vriendelijk.
k. De door de deelnemers meegebrachte materialen zoals fiets, helm, kleding, rugzak etc. dienen in uitstekende staat van onderhoud te verkeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
l. Kleine reparaties als lekke banden (ook gescheurde buitenbanden), kettingbreuk, remblokjes etc, dien je als deelnemer zelf te kunnen repareren onderweg.
m. De Organisator zorgt voor back-up in die gevallen waar er geen eenvoudige oplossing voorhanden is.

3.8. Deelnemer respecteert overige deelnemers, overige mede gebruikers van het parcours, niet deelnemende personen die gebruik maken van het parcours, mede weggebruikers, medewerkers van de Organisatie, vrijwilligers en bewoners langs het parcours, alsook het parcours en zijn omgeving zelf. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, onderweg, bij de hotels en finish. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

3.9. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van deelname aan het Evenement

3.10. Aanpassingen aan en annuleringen van het programma
3.10.1. De organisatie Biking Benelux behoud zich het recht voor om routes aan te passen
3.10.2. Er kan afgeweken worden van de beoogde hotels. Biking Benelux zal zorgen voor een vergelijkbaar alternatief
3.10.3. Bij duidelijk onvoldoende deelname ( zeer onwaarschijnlijk) of andere voor de organisatie zwaarwegende redenen kan een programma gecanceld worden. Zowel voor een bepaalde startdatum ofwel het gehele seizoen. Indien er geen alternatief gevonden kan worden, dan wel beschikbaar is, wordt het eventueel vooruit betaalde bedrag terug gestort.

ARTIKEL 5: VERBOD OP VERSPREIDING GPS BESTANDEN
5.1. De GPS bestanden zijn ontwikkeld door Biking Benelux en zijn intellectueel eigendom.

5.2. De GPS bestanden mogen uitsluitend gebruikt worden door deelnemers van en tijdens één of meerdere van onze Biking Benelux programma’s of Evenementen

5.3. Verspreiden van GPS gegevens is niet toegestaan en bij constatering van verspreiding zullen wij in rechte treden tegen de verspreider

5.4 Op eigen apparatuur opgenomen routes vallen ook onder bovenstaand intellectuele eigendom en hiervoor gelden dezelfde regels.

ARTIKEL 6: ROUTES
De Organisator kan nimmer obstakelvrije en / of veilige ondergrond en/ of doorgang  garanderen op een route.
Een aangepast tempo is derhalve te allen tijde een must! Bij een onoverzichtelijke situatie dient het tempo te worden aangepast en is voorzichtigheid geboden. Deelname aan onze programma’s is te allen tijde voorbehouden aan geoefende fietsers en wandelaars en gebeurt op eigen risico.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

7.1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.

7.2. De Deelnemer mag de foto’s, beeldmateriaal en dergelijke die genomen zijn tijdens het Evenement niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Tenzij anders bepaald door de Organisator.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zuid-Nederland.

ARTIKEL 9:  ANNULERINGEN door de Deelnemer
a. Bij annuleringen tot 28 dagen vóór de startdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
b. Bij annuleringen tussen 28 t/m 21 dagen vóór de startdatum brengen wij 25% van de totale reserveringswaarde in rekening.
c. Bij annuleringen tussen 21 t/m 14 dagen vóór de startdatum brengen wij 70% van de totale reserveringswaarde in rekening.
d. Bij annuleringen vanaf  14 dagen vóór de startdatum brengen wij 100% van de totale reserveringswaarde in rekening.
e. Voor annuleringen van reserveringen die gemaakt zijn met een tegoedbon, zal de Organisator:
-ofwel een tegoedbon aanbieden die ingewisseld kan worden tot en met het kalenderjaar daarop volgend. De waarde van de tegoedbon is gelijk aan de initiële geldelijke waarde van het oorspronkelijk geboekte programma.
-ofwel 50% van de waarde van het gereserveerde en betaalde programma terugbetalen.
f. Annuleringen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven

Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 10:  ANNULERINGEN door de Organisator* (Corona)

In het onwaarschijnlijke geval dat de Organisator vanwege uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluit of moet besluiten, het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of aan te passen (denk bijvoorbeeld aan terrorisme dreiging, extreme weersomstandigheden, bosbrand,  etc.),  geldt:
Organisator zal:
100% van de waarde van het gereserveerde en betaalde programma terugbetalen, met inhouding van € 25,- p.p. voor administratie en verwerkingskosten.
voor kantoor- en handlingkosten en organisatiekosten.
Indien het evenement in geval van de beperkingen opgelegd door de regering gerelateerd aan Corona geen doorgang kan vinden zal er een inhouding plaatsvinden van € 25,- per persoon.
Hierbij geldt: Dit is uitsluitend van toepassing bij een volledig niet uitgevoerd programma. Dus reeds op voorhand geannuleerd. Een stoplegging tijdens de looptijd van het programma wordt niet gerestitueerd in de vorm van geld of een tegoedbon. Bij een deels uitgevoerd programma, ontstaat geen recht op vergoeding van de Reserveringswaarde noch van de door de Deelnemer gemaakte kosten en in relatie tot het Evenement.

*
We willen graag dat onze deelnemers een mooi weekend beleven. Wanneer wij van mening zijn dat dit door Coronamaatregelen niet waargemaakt kan worden, zullen wij het event voor die betreffende datum annuleren.
Indien er bijvoorbeeld zicht op is dat er niet gedineerd kan worden in de hotel restaurants, of wanneer de verwachting is dat ravitailleringsmogelijkheden / restaurants gesloten zullen zijn, of wanneer de grenzen met Duitsland en België “gesloten” zijn, zal Organisator besluiten dat het Evenement geen doorgang kan vinden.
Dit geldt ook voor Belgische en Duitse deelnemers die bijvoorbeeld vanwege quarantainemaatregelen niet naar Nederland kunnen reizen.
In dat geval krijg je gewoon je geld terug, minus € 75,- ( zie hierboven).

Deelnemer verklaart bij het maken van een reservering/deelname aan het Evenement:

 • Kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en het (gedrags-) reglement, “ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” en ermee in te stemmen en zich daaraan te houden.
 • Ermee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen aan Justitie wordt overhandigd.
 • Deel te nemen aan het Evenement van Biking Benelux op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond te zijn
 • Minimaal 18 jaar oud te zijn op de startdag

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Biking Benelux, georganiseerd door MRGreizen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: een door MRGreizen BV, handelend onder Biking Benelux georganiseerde wandeltocht, mountainbiketocht, racefietstocht of enig ander evenement dat boekbaar is via de website Biking Benelux.nl.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Biking Benelux organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven door de Hoofdboeker voor deelname aan een van de op de website boekbare evenementen.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement. De overeenkomst komt tot stand middels inschrijving van de Deelnemer op de website Biking Benelux.nl
 4. Organisator: de rechtspersoon (in dezen MRGreizen BV, handelend onder Biking Benelux) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 5. Hoofdboeker: de hoofdboeker is diegene die de reservering gemaakt heeft voor een aantal deelnemers. De hoofdboeker hoeft zelf geen deelnemer te zijn. De hoofdboeker verplicht zich d.m.v. het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, deze voorwaarden aan alle deelnemers duidelijk kenbaar te maken vóór aanvang van het evenement
 6. Annuleringsvoorwaarden: de condities welke gelden indien één of meerder deelnemers wensen af te zien van deelname.
 7. GPS bestanden: de routes die door Organisator beschikbaar worden gesteld in digitale vorm en waarmee genavigeerd kan worden middels apparatuur met navigeermogelijkheden.
 8. Reserveringswaarde: De totaalsom, zoals vermeld op de bevestiging, inclusief eventuele extra nachten en / of diners

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL2: DEELNAME

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan

2.2. Nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, zijn de Annuleringsvoorwaarden van toepassing en zijn deze van kracht.

2.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

2.4. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, en routes van het Evenement wijzigen.

2.5. In het onwaarschijnlijke geval dat de Organisator vanwege uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluit of moet besluiten, het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of aan te passen (denk bijvoorbeeld aan terrorisme dreiging, pandemie, extreme weersomstandigheden, bosbrand,  etc.),  ontstaat geen recht op vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en in relatie tot het Evenement.
In zulk geval heeft de individuele Deelnemer recht op:
-ofwel een tegoedbon t.w.v. de Reserveringswaarde, die ingewisseld kan worden tot en met het kalenderjaar daarop volgend. De waarde van de tegoedbon is gelijk aan de initiële geldelijke waarde van het oorspronkelijk geboekte programma.
-ofwel 50% van de waarde van het gereserveerde (Reserveringswaarde). Het bedrag zal terugbetaald worden aan de Hoofdboeker

2.6.De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouders/verzorgers te hebben om deel te nemen.

2.7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2. Deelnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat delen van de routes bestaan uit verharde en/of onverharde ondergrond. De tracks / routes / tochten over de verharde en-of onverharde ondergrond kunnen gevaarlijke passages, zoals uitgesleten onverharde wegen, trappen, steenachtige ondergronden, gladde “weg”gedeelte, lastige afdalingen, gevaarlijke verkeerssituaties en dergelijke bevatten. Valpartijen, botspartijen en dergelijke, met ernstige gevolgen zijn niet uit te sluiten. Bij bijvoorbeeld onoplettendheid, onheil van buitenaf, door toedoen van derde(n), roekeloos rijgedrag of pech etc. kunnen er ongevallen gebeuren met zeer ernstige lichamelijke gevolgen, in het ergste geval met de dood tot gevolg.

3.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.4. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolgen van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.5. Deelnemer vrijwaart de Organisator van aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

3.6. Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

Deelnemer verklaart onderstaande opsomming “ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” te begrijpen en te respecteren:

“ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” voor Deelnemer die deelneemt aan een fiets Evenement:
a. Deelnemers aan het programma Biking Benelux dienen getraind, gezond en fit te zijn om een veilige voltrekking van de Biking Benelux te kunnen waarborgen
b. Je zult als fietser onder ALLE omstandigheden je snelheid en je fiets moeten kunnen beheersen.
c. Draag altijd een helm tijdens het fietsen
d. Op elk deel van de route kun je tegenliggers, wandelaars, honden en eventueel dieren als bijvoorbeeld dassen, reeen, vossen of koeien aantreffen.
e.  Er is altijd kans op omgewaaide bomen, erosiesleuven, losliggende takken, dikke keien en gladde ondergrond.
f. Het is niet toegestaan om het programma individueel te (ver)volgen (m.u.v. lades Only). Indien bij een duo-team 1 persoon afhaakt, eindigt hiermee automatisch de deelname van de andere persoon, tenzij hij/zij aansluiting krijgt bij een andere groep deelnemers. In dit geval dient de organisatie van de Biking Benelux hiervan op de hoogte te worden gesteld.
g.  Houd een ruime afstand van elkaar, zodanig dat je tijdig kunt reageren op gevaarlijke situaties.
h. Passeer draaipoortjes en andere weide doorgangen als voetganger. Ga er nooit langs, daar er een slecht zichtbare draad kan zijn gespannen. Dus altijd met je fiets in de hand door het draaipoortje c.q. andere weide-ingang of doorgang
i. Houd je te allen tijde aan de Verkeersregels!
j. Nader wandelaars langzaam, veilig en vriendelijk.
k. De door de deelnemers meegebrachte materialen zoals fiets, helm, kleding, rugzak etc. dienen in uitstekende staat van onderhoud te verkeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
l. Kleine reparaties als lekke banden (ook gescheurde buitenbanden), kettingbreuk, remblokjes etc, dien je als deelnemer zelf te kunnen repareren onderweg.
m. De Organisator zorgt voor back-up in die gevallen waar er geen eenvoudige oplossing voorhanden is.

3.8. Deelnemer respecteert overige deelnemers, overige mede gebruikers van het parcours, niet deelnemende personen die gebruik maken van het parcours, mede weggebruikers, medewerkers van de Organisatie, vrijwilligers en bewoners langs het parcours, alsook het parcours en zijn omgeving zelf. De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, onderweg, bij de hotels en finish. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.

3.9. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van deelname aan het Evenement

3.10. Aanpassingen aan en annuleringen van het programma
3.10.1. De organisatie Biking Benelux behoud zich het recht voor om routes aan te passen
3.10.2. Er kan afgeweken worden van de beoogde hotels. Biking Benelux zal zorgen voor een vergelijkbaar alternatief
3.10.3. Bij duidelijk onvoldoende deelname ( zeer onwaarschijnlijk) of andere voor de organisatie zwaarwegende redenen kan een programma gecanceld worden. Zowel voor een bepaalde startdatum ofwel het gehele seizoen. Indien er geen alternatief gevonden kan worden, dan wel beschikbaar is, wordt het eventueel vooruit betaalde bedrag terug gestort.

ARTIKEL 5: VERBOD OP VERSPREIDING GPS BESTANDEN
5.1. De GPS bestanden zijn ontwikkeld door Biking Benelux en zijn intellectueel eigendom.

5.2. De GPS bestanden mogen uitsluitend gebruikt worden door deelnemers van en tijdens één of meerdere van onze Biking Benelux programma’s of Evenementen

5.3. Verspreiden van GPS gegevens is niet toegestaan en bij constatering van verspreiding zullen wij in rechte treden tegen de verspreider

5.4 Op eigen apparatuur opgenomen routes vallen ook onder bovenstaand intellectuele eigendom en hiervoor gelden dezelfde regels.

ARTIKEL 6: ROUTES
De Organisator kan nimmer obstakelvrije en / of veilige ondergrond en/ of doorgang  garanderen op een route.
Een aangepast tempo is derhalve te allen tijde een must! Bij een onoverzichtelijke situatie dient het tempo te worden aangepast en is voorzichtigheid geboden. Deelname aan onze programma’s is te allen tijde voorbehouden aan geoefende fietsers en wandelaars en gebeurt op eigen risico.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

ARTIKEL 7: PORTRETRECHT

7.1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.

7.2. De Deelnemer mag de foto’s, beeldmateriaal en dergelijke die genomen zijn tijdens het Evenement niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Tenzij anders bepaald door de Organisator.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zuid-Nederland.

ARTIKEL 9:  ANNULERINGEN door de Deelnemer
a. Bij annuleringen tot 28 dagen vóór de startdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
b. Bij annuleringen tussen 28 t/m 21 dagen vóór de startdatum brengen wij 25% van de totale reserveringswaarde in rekening.
c. Bij annuleringen tussen 21 t/m 14 dagen vóór de startdatum brengen wij 70% van de totale reserveringswaarde in rekening.
d. Bij annuleringen vanaf  14 dagen vóór de startdatum brengen wij 100% van de totale reserveringswaarde in rekening.
e. Voor annuleringen van reserveringen die gemaakt zijn met een tegoedbon, zal de Organisator:
-ofwel een tegoedbon aanbieden die ingewisseld kan worden tot en met het kalenderjaar daarop volgend. De waarde van de tegoedbon is gelijk aan de initiële geldelijke waarde van het oorspronkelijk geboekte programma.
-ofwel 50% van de waarde van het gereserveerde en betaalde programma terugbetalen.
f. Annuleringen kunnen uitsluitend per e-mail worden doorgegeven

Wij adviseren een annuleringsverzekering af te sluiten.

ARTIKEL 10:  ANNULERINGEN door de Organisator* (Corona)

In het onwaarschijnlijke geval dat de Organisator vanwege uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluit of moet besluiten, het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of aan te passen (denk bijvoorbeeld aan terrorisme dreiging, extreme weersomstandigheden, bosbrand,  etc.),  geldt:
Organisator zal:
100% van de waarde van het gereserveerde en betaalde programma terugbetalen, met inhouding van € 25,- p.p. voor administratie en verwerkingskosten.
voor kantoor- en handlingkosten en organisatiekosten.
Indien het evenement in geval van de beperkingen opgelegd door de regering gerelateerd aan Corona geen doorgang kan vinden zal er een inhouding plaatsvinden van € 25,- per persoon.
Hierbij geldt: Dit is uitsluitend van toepassing bij een volledig niet uitgevoerd programma. Dus reeds op voorhand geannuleerd. Een stoplegging tijdens de looptijd van het programma wordt niet gerestitueerd in de vorm van geld of een tegoedbon. Bij een deels uitgevoerd programma, ontstaat geen recht op vergoeding van de Reserveringswaarde noch van de door de Deelnemer gemaakte kosten en in relatie tot het Evenement.

*
We willen graag dat onze deelnemers een mooi weekend beleven. Wanneer wij van mening zijn dat dit door Coronamaatregelen niet waargemaakt kan worden, zullen wij het event voor die betreffende datum annuleren.
Indien er bijvoorbeeld zicht op is dat er niet gedineerd kan worden in de hotel restaurants, of wanneer de verwachting is dat ravitailleringsmogelijkheden / restaurants gesloten zullen zijn, of wanneer de grenzen met Duitsland en België “gesloten” zijn, zal Organisator besluiten dat het Evenement geen doorgang kan vinden.
Dit geldt ook voor Belgische en Duitse deelnemers die bijvoorbeeld vanwege quarantainemaatregelen niet naar Nederland kunnen reizen.
In dat geval krijg je gewoon je geld terug, minus € 75,- ( zie hierboven).

Deelnemer verklaart bij het maken van een reservering/deelname aan het Evenement:

 • Kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en het (gedrags-) reglement, “ Fietsrichtlijnen (fietsreglement)” en ermee in te stemmen en zich daaraan te houden.
 • Ermee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen aan Justitie wordt overhandigd.
 • Deel te nemen aan het Evenement van Biking Benelux op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond te zijn
 • Minimaal 18 jaar oud te zijn op de startdag

Mountainbiken

Racefietsen

Gravelbiken

Wat een toffe ervaring om overdag met een groep vrienden door het prachtige Limburgse landschap te touren. en ‘s avonds na te genieten bij goed geselecteerde locaties. Supergoed georganiseerd en uitdagende routes. Volgend jaar zeker weer!

Astrid

deelneemster MTB Limburg

Waarom Biking Benelux?

 

• Je sportieve minivakantie van A tot Z georganiseerd

• Prachtige fietsroutes in de Benelux

• Jarenlange ervaring met het organiseren van routes voor en door fanatieke fietsers

• Volledig gefaciliteerd, zodat jij met je vrienden kunt genieten.

• Je ontvangt je GPS route enkele dagen voor vertrek

• We zijn op noodnummer altijd bereikbaar

• Ervaar de mooiste fietsplekken in de Benelux

• Hoge kwaliteit en toch betaalbaar

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar winkel